Historia

Rok 1962 uznano za rok założenia biblioteki w Mielnie. Nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające ten fakt, tylko krótki wpis w informatorze.

W pierwszym kwartale 1965 r. w sąsiedztwie budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej ustawiono pawilon biblioteczny, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 8 czerwca 1965 r.. W nowym pomieszczeniu kierownik biblioteki Artur Tobiasz miał możliwość estetycznego urządzenia wypożyczalni i czytelni, zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie.

Kolejne lata upływały na ciężkiej pracy nad zaspokojeniem potrzeb czytelniczych wzrastającej z roku na rok liczby mieszkańców. Wybudowano nowy budynek dla Urzędu Gminy, a stary przekazano na siedzibę biblioteki. Przeprowadzono remont i w lipcu 1979 r. biblioteka udostępniła swój księgozbiór w nowej siedzibie. Rozpoczęła się normalna biblioteczna praca, polegająca na zakupie, opracowaniu i udostępnianiu materiałów bibliotecznych.

W międzyczasie uruchomiono filie biblioteczną w Sarbinowie – w 1966 r. – czynną trzy razy w tygodniu.

15 grudnia 1982 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno (bo tak brzmi jej nazwa) nastąpiło odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Marii Stefanii Bohuszewiczówny. Patronka biblioteki to młoda nauczycielka, działaczka polskiego ruchu robotniczego, żarliwa rewolucjonistka, wybitna polska przywódczyni polityczna. Wyrokiem carskiego rozporządzenia znalazła się w grupie zesłanej na katorgę. Zmarła w drodze na Syberię w wieku 22 lat.

Do chwili obecnej zachowały się sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek i niektóre rejestry czytelników z tamtego okresu. Obecnie biblioteka nadal mieści się w tym samym budynku, choć nastąpił rozwój gospodarczy, wzrosła liczba ludności, a większe potrzeby społeczności lokalnej nie zmobilizowały władz gminy do rozbudowy bądź przeniesienia jej do większych pomieszczeń. Ciasne i niefunkcjonalne pomieszczenia to jedyna bolączka bibliotekarzy tutaj pracujących, nie obniża to jednak frekwencji odwiedzin czytelników w tej placówce. Działa i służy mieszkańcom i przebywającym tu turystom w sposób maksymalnie możliwy. Dzięki władzom naszej gminy jest iskierka nadziei, że biblioteka otrzyma godny współczesnym czasom lokal, który stanie się centrum informacji.

Pracownicy biblioteki posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy, korzystają ze szkoleń organizowanych dla bibliotekarzy, a także kontynuują naukę na studiach. Władze poważnie traktują bibliotekę i nigdy nie było pomysłu na jej likwidację. Obecnie biblioteka działa jako samodzielna jednostka kultury, posiada akt o jej powołaniu, aktualny statut i wpis do rejestru instytucji kultury. Stała się też najważniejszą placówką kulturalną w gminie. Nie tylko zaspakaja potrzeby czytelnicze i informacyjne mieszkańców, ale także w dużym stopniu zastępuje nieistniejący dom kultury.