Regulamin

Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Mielno

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów- z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.
 3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:
  • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
  • wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania z nich
  • wskazuje źródła informacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 2. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy
 3. Przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki czytelnik ma obowiązek:
  • zapoznania się z Regulaminem
  • okazanie bibliotekarzowi dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
  • podpisania zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki
  • powiadomienia Biblioteki o ewentualnych zmianach: nazwiska, miejsca pracy, nauki lub adresu zamieszkania
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem.
 6. Z księgozbioru czytelnik może maksymalnie wypożyczyć 4 vol. na okres nie dłuższy niż miesiąc.
 7. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonej książki do 2 miesięcy od daty wypożyczenia pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są jedynie na miejscu.
 10. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może zamówić książki z innych bibliotek, książki te udostępniane są jedynie na miejscu.
 11. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.

III. POSZANOWANIE ZBIORÓW

Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia czytelnik powinien zgłaszać bibliotekarzowi w chwili wypożyczenia materiałów.

IV. SANKCJE REGULAMINOWE

 1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie, a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na nie -wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin pobiera się opłatę w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, lub innej- uzgodnionej z bibliotekarzem – książki albo wypłacenia odszkodowania w wysokości ceny antykwarycznej lub giełdowej książki.
 4. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i braku zwrotu jednego z tomów czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie całości dzieła.
 5. Za wszelkie opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów upomnienia, wezwania.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być zawieszony decyzją kierownika w prawach korzystania z Biblioteki albo wykluczony z grona czytelników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Po wyczerpaniu sankcji regulaminowych Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek do sądu.
 2. Życzenia, uwagi i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom, ich przełożonym lub wpisują do dostępnej w Bibliotece książki skarg i wniosków.